OLIVETTI

18/02/2022

Các hoạt động của Olivetti, « Nhà máy kỹ thuật số IoT » của TIM Group , tập trung vào việc xây dựng một bộ sản phẩm và dịch vụ có thể cung cấp giá trị...

Các hoạt động của Olivetti, « Nhà máy kỹ thuật số IoT » của TIM Group , tập trung vào việc xây dựng một bộ sản phẩm và dịch vụ có thể cung cấp giá trị...