Tập đoàn VPS Gieo Duyên Tượng Tam Thánh - Nguyện Bình An Cho Chúng Sinh

26/03/2024

Bộ tượng Tam Thánh cao 60cm gồm:
• Đức Phật A Di Đà: vị Phật chủ trì cõi Tây Phương Cực Lạc, biểu tượng cho sự thanh tịnh, trí tuệ và từ bi.
• Bồ Tát Quán Thế Âm: vị Bồ Tát đại bi, luôn lắng nghe và cứu khổ cứu nạn chúng sinh.
• Bồ Tát Đại Thế Chí: vị Bồ Tát đại trí, hộ trì cho chúng sinh phát tâm Bồ đề, hướng đến giác ngộ.


Tượng Tam Thánh là một trong những bộ tượng quan trọng trong Phật giáo, mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc:
• Biểu tượng cho Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng.
• Thể hiện sự viên mãn về trí tuệ, từ bi và năng lực cứu độ chúng sinh.
• Mang đến bình an, may mắn, và gia hộ cho gia chủ.
Số lượng tượng có hạn, Tập đoàn VPS sẽ ưu tiên cho những quý phật tử đăng ký sớm nhất.
Tập đoàn VPS mong rằng chương trình gieo duyên tượng Tam Thánh sẽ góp phần tạo thêm niềm tin, sự bình an và may mắn cho quý phật tử.
Nam Mô A Di Đà Phật!